فراخوان تولیدات روابط عمومی ها و رسانه ها برای روایت پیشرفت و تبیین دستاوردهای دولت مردمی